fbpx
logo
Szukaj
open close

Zwroty i Reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

Firma: Ajwendieta Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka, 45-324 Opole, ul. Łowicka 1, NIP 991-001-11-75, Tel. 539 959 777  pn-pt 8:00-16:00 (koszt połączenia wg taryfy operatora), adres mailowy: [email protected]

Opis procedury reklamacyjnej

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [email protected]
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, nick – jeśli został użyty przy logowaniu na stronie ajwendieta.pl, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę do reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Sprzedający po otrzymaniu maila, przesyła kupującemu Formularz Zwrotu, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać a następnie dołączyć do przesyłki (jeśli sprawa dotyczy towaru) lub zeskanować i przesłać mailem (jeśli sprawa dotyczy usługi).
 4. Formularz zwrotu można pobrać samodzielnie – formularz reklamacji.
 5. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 6. Kupujący ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 4. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Podpisany formularz można przesłać pocztą lub drogą mailową w postaci skanu na adres: [email protected]
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje

Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. W których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. W odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 7. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim, adres: ul.1-Maja 1, 45-068 Opole
 2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Pozostałe informacje które powinien poznać konsument przed dokonaniem zakupu: https://www.ajwendieta.pl/platnosci-dostawy/

W razie pytań informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 539 959 777 (pn-pt 8:00-16:00)

Stan na dzień: 11.12.2019