fbpx
logo
Szukaj
open close

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.AJWENDIETA.PL

Obowiązuje od 01.01.2023 r.

poprzednia wersja regulaminu dostępna tutaj.

§1 CO OKREŚLA NASZ REGULAMIN?

 1. Nasz regulamin określa ogólne warunki, zasady, prawa i obowiązki użytkowników, usługodawcy oraz sposób świadczenia usług dostępnych na stronie www.ajwendieta.pl, dalej zwanej ,,Serwisem Internetowym’’.
 2. Stronę Serwisu prowadzi Iwona Wierzbicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ajwendieta Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Łowicka 1, 45 - 324 Opole, NIP 9910011175, REGON 531552257, którą w dalszej części regulaminu będziemy nazywać ,,Usługodawcą’’.
 3. Serwis ma charakter szkoleniowo – usługowy. Znajdziesz w nim zaawansowaną i specjalistyczną wiedzę z zakresu odżywiania, w tym różnego rodzaju diet oraz zdrowego stylu życia.
 4. Kontakt z nami jest zawsze możliwy:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: [email protected]
  2. pod numerem telefonu: +48 796 122 070.
 5. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony na stronie Serwisu, w taki sposób, abyś miał możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania w każdej chwili. Poza tym możesz go również wydrukować lub zapisać na urządzeniu, z którego korzystasz.

§2 SŁOWNICZEK

W regulaminie będziemy posługiwać się kilkoma terminami, których znaczenie opisujemy poniżej:

Aktualizacja - modyfikacja Treści cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową;
Audiobook - Treść cyfrowa, do której dostęp może mieć zalogowany Użytkownik, który zawarł Umowę o dostarczenie Treści cyfrowej w postaci Audiobooka. Po zawarciu Umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik otrzymuje dostęp do Audiobooka na swoim Koncie oraz za pośrednictwem linka wysyłanego w wiadomości potwierdzającej złożone Zamówienie;
Autobook – Treść cyfrowa w finalnej postaci dostępna dla Użytkownika w formie E-booka, na zasadach zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej w postaci E-booka. Przed złożeniem Zamówienia na Autobooka, Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety z pytaniami. Na podstawie udzielonych przez Użytkownika odpowiedzi, automatycznie zostanie przygotowana treść finalnego E-booka;
Aplikacja - oprogramowanie dostępne w ramach aplikacji mobilnej – Pogotowie Dietetyczne, stworzonej przez Usługodawcę. Dostęp do Aplikacji może zostać zakupiony poprzez stronę Serwisu lub poza nią, w ramach Google Play lub App Store, na zasadach określonych przez Google. Zasady zakupu dostępu do Aplikacji poprzez stronę Serwisu zostały uregulowane w pkt IX poniżej. Zasady działania Aplikacji uregulowane są w odrębnym dokumencie w postaci Regulaminu Aplikacji;
Blog – podstrona Serwisu, na której Usługodawca publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem Serwisu i działalnością prowadzoną przez Usługodawcę. W ramach  tej podstrony zalogowani Użytkownicy mogą dodawać komentarze do artykułów prezentowanych przez Usługodawcę;
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
E-book – Treść cyfrowa, do której dostęp może mieć zalogowany Użytkownik, który zawarł Umowę o dostarczenie Treści cyfrowej w postaci E-booka lub Autobooka. Po zawarciu Umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik otrzymuje dostęp do E-booka na swoim Koncie oraz za pośrednictwem linka wysyłanego w wiadomości potwierdzającej złożone Zamówienie;
Film video – Treść cyfrowa dostarczana w sposób ciągły, dostępna dla Użytkownika posiadającego Konto, po zalogowaniu się do niego, który zawarł z Usługodawcą Umowę o dostarczenie Treści cyfrowej w sposób ciągły w postaci pojedynczego Filmu video dostępnego w ramach Kursu lub Filmów video dostępnych w ramach Kursu lub Umowę o świadczenie Usługi Wydarzenia;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Konto – przydzielona Użytkownikowi, który dokonał Rejestracji i aktywowania Konta, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto należy aktywować zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi w wiadomości mailowej, wysłanej na adres Użytkownika wskazany podczas Rejestracji. W przypadku nieotrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik jest proszony o kontakt z Usługodawcą w celu dokonania ręcznej aktywacji Konta, pod adresem e-mail lub numerem telefonu wskazanymi w pkt I ppkt 4 powyżej;
Kurs – Film lub Filmy video, dostępne w Koncie Użytkownika, który zawarł z Usługodawcą Umowę o dostarczenie Treści cyfrowych w sposób ciągły w postaci dostępu do Kursu. Pod następującymi linkami znajdują się instrukcje, gdzie znaleźć zakupiony Film lub zakupione Filmy:

https://www.ajwendieta.pl/wp-content/uploads/2022/01/jak-znalezc-zakupiony-kurs-skonwertowany.pdf,

https://www.ajwendieta.pl/wp-content/uploads/2022/01/jak-odtworzyc-kolejne-filmy.pdf;

Panel Pacjenta – platforma internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem panel.ajwendieta.pl. Zasady działania Panelu Pacjenta zostały uregulowane w odrębnym dokumencie w postaci Regulaminu Panelu Pacjenta;
Plan premium www.ajwendieta.pl – czasowy dostęp do odpłatnych Treści cyfrowych w postaci dodatkowych informacji i treści zamieszczonych na Stronie, których zakres wskazany jest w opisie Planu premium www.ajwendieta.pl na stronie Serwisu;
Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.;
Regulamin - niniejszy dokument;
Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, Aplikacji lub w Panelu Pacjenta na zasadach wskazanych w pkt V Regulaminu;
Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych – umowa o dostarczanie Treści cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu, polegająca na udzieleniu dostępu do Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym;
Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w sposób ciągły – umowa o dostarczanie Treści cyfrowych w sposób ciągły zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu, polegająca na udzieleniu dostępu do Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym w sposób ciągły, poprzez zapewnienie zgodności Treści cyfrowych z Umową, przez cały okres jej obowiązywania;
Umowa o świadczenie Usługi Wydarzenia – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w ramach Serwisu, na zasadach określonych w pkt X niniejszego Regulaminu, polegająca na świadczeniu Usługi Wydarzenia;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w pkt VII niniejszego Regulaminu;
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
Towar – produkt fizyczny prezentowany w Serwisie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
Treści cyfrowe – treści cyfrowe w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, tj. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, niezapisane na nośniku materialnym, w szczególności w postaci pojedynczych Filmów video dostępnych w ramach Kursu, dwóch lub więcej Filmów video dostępnych w ramach Kursu, treści dostępnych na stronie Serwisu w ramach Planu premium, E-booków, Audiobooków, Autobooków oraz w postaci dostępu do Aplikacji. Informacje o Treściach cyfrowych prezentowane są w Serwisie Internetowym, a ich opis jest dostępny przy każdej z prezentowanych Treści cyfrowych. Treści cyfrowe dostarczane na Koncie Użytkownika, dostępne są na Koncie, w ramach którego Użytkownik dokonał zakupu danej Treści cyfrowej;
Wydarzenie – płatna usługa polegająca na zorganizowaniu przez Usługodawcę Wydarzenia o charakterze szkoleniowym, o tematyce związanej z działalnością Usługodawcy i w formie wskazanej w opisie Wydarzenia na stronie Serwisu (Usługa Wydarzenia). Wydarzenie może być przeprowadzone online, za pośrednictwem bezpośredniej łączności elektronicznej (w szczególności z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych umożliwiających przeprowadzenie transmisji wideo online) lub stacjonarnie. Wydarzenie może mieć charakter jednorazowy lub odbyć się w ramach więcej niż jednego szkolenia (dalej jako ,,Szkolenie‘‘) przeprowadzonego online lub stacjonarnie. Ilość Szkoleń przeprowadzonych w ramach Wydarzenia podana jest w jego opisie;
Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, Umowy o świadczenie Usługi Wydarzenia, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;
Zmiana - modyfikacja Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej w sposób ciągły i nie wiąże się z kosztami po stronie Konsumenta.

§3 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Aby sprawnie korzystać z naszego Serwisu musisz spełnić minimalne wymagania techniczne, czyli potrzebujesz:
  1. urządzenia z dostępem do Internetu, np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy,
   dostępu do poczty elektronicznej,
  2. najnowszej wersji przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  3. programu do odczytu i zapisywania plików formatu .IM;
  4. programu umożliwiającego rozpakowanie dokumentów – typu .rar i .zip.
 3. Pamiętaj proszę, że korzystanie z Usług, które są świadczone drogą elektroniczną, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, także po Twojej stronie. Możesz bowiem spotkać się z ryzykiem wprowadzenia do Twojego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji Twoich danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć takiego ryzyka, zalecamy abyś korzystając z naszego Serwisu, stosował właściwe środki techniczne, które zminimalizują wystąpienie ryzyk. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie np. z programów antywirusowych i zapór sieciowych typu firewall.
 4. Jako Użytkownik Serwisu nie możesz stosować urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić jego działanie.
 5. Zabronione jest również korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje wskazane na stronach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§4 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z bezpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom korzystanie m.in. z następujących Usług:
  1. przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym m.in. przepisów kulinarnych, czy artykułów dodawanych w ramach Bloga,
  2. wyszukiwania treści oraz informacji zamieszczonych w Serwisie,
  3. zapisania się na newsletter (dalej jako ,,Newsletter’’);
  4. przekierowania do zewnętrznych stron internetowych partnerów biznesowych współpracujących z Usługodawcą lub przekierowania na zewnętrzne social media;
  5. odtwarzania podcastów i filmów video związanych z tematyką Serwisu;
  6. udostępnianie treści zamieszczonych na stronie w portalach społecznościowych;
  7. założenia i prowadzenia Konta.
 4. Użytkownik posiadający Konto, po zalogowaniu się do niego, może korzystać m.in. z następujących Usług:
  1. przeglądania informacji zamieszczonych w Koncie, dotyczących m.in. danych Użytkownika, historii Zamówień, zakupionych Towarów, zakupionych Treści cyfrowych oraz Wydarzenia;
  2. dodawania Usług lub Towarów do listy życzeń i przeglądania listy życzeń;
  3. dodawania komentarzy.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym m.in. przepisów kulinarnych, czy artykułów dodawanych w ramach Bloga,  gdzie prezentowane są treści tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu lub podstrony Bloga.
 6. Wszelkie informacje i treści zamieszczone w Serwisie dotyczące przepisów kulinarnych, kwestii zdrowotnych, w tym w szczególności diet, czy zdrowego stylu życia, są aktualne i zostały przygotowane przez Usługodawcę z najwyższą starannością. Informacje i treści, o których mowa w zdaniu poprzednim są opinią ich autora i nie stanowią porad lub oficjalnych wskazówek w danej dziedzinie. Informacje i treści dotyczące szeroko pojętej tematyki zdrowotnej, zawsze powinny być traktowane jedynie jako uzupełnienie, a nie zastępstwo indywidualnej konsultacji, czy porady z lekarzem lub innym specjalistą w danej dziedzinie. Przed skorzystaniem z diety lub zastosowaniem jakichkolwiek wskazówek, opisanych na stronie Serwisu, Usługodawca rekomenduje zasięgnąć indywidualnej porady u lekarza lub specjalisty.
 7. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania w Serwisie różnego rodzaju treści oraz informacji tam zamieszczonych, za pośrednictwem wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na wyszukiwaniu treści oraz informacji, zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku dedykowanemu wyszukaniu wpisanej w wyszukiwarkę treści.
 8. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 9. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 10. Użytkownik może zostać przekierowany na zewnętrzne strony internetowe, w tym w szczególności na strony partnerów współpracujących z Usługodawcą oraz na strony zewnętrznych social mediów. Umowa o świadczenie Usługi przekierowania zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia ikony dedykowanej przekierowaniu.
 11. Użytkownik ma możliwość odtwarzania podcastów i filmów video związanych z tematyką Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na odtworzeniu podcastów i filmów video zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zatrzymania odtwarzania podcastu lub filmu video lub z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 12. Użytkownik ma możliwość udostępniania treści publikowanych na Stronie Internetowej na swoich profilach w portalach społecznościowych w postaci m.in. Facebooka, Twittera, LinkedIna, wiadomości e-mail, za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu udostępniania jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udostępnienia treści. Treść udostępniona przez Użytkownika jest prezentowana w ramach jego profilu w danym portalu społecznościowym, za pośrednictwem którego dokonał udostępnienia. Dalsze zasady korzystania z funkcji udostępnienia treści na profilach Użytkownika określają odpowiednie regulaminy portali społecznościowych i w zakresie w nich określonym, Użytkownik może dysponować udostępnioną treścią na swoim profilu, w tym usunąć ją bądź dalej publikować.
 13. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi założenia i prowadzenia Konta znajdują się w pkt V poniżej.
 14. Użytkownik zalogowany może przeglądać informacje zamieszczone na swoim Koncie, dotyczące m.in. swoich danych, historii Zamówień, zakupionych Towarów, Treści cyfrowych czy Wydarzenia. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania treści, o których mowa w zdaniu poprzednim zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia okna przeglądarki lub wylogowania się z Konta.
 15. Użytkownik zalogowany ma możliwość dodania interesujących go Towarów, Treści cyfrowych lub Wydarzeń do ,,Listy życzeń’’ oraz przeglądania Listy życzeń. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Towarów, Treści cyfrowych lub Wydarzeń do Listy życzeń oraz przeglądania Listy jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu odpowiednio z chwilą usunięcia Towarów, Treści cyfrowych lub Wydarzeń z Listy lub zakończenia sesji przeglądarki przez Użytkownika.
 16. Użytkownik zalogowany ma możliwość zamieszczania w Serwisie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do wpisów na Blogu, czy przepisów kulinarnych. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu komentarzy m.in. o wpisach na Blogu, czy przepisach kulinarnych w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania komentarza.
 17. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego.
 18. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

§5 KONTO

 1. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z Usług płatnych w nim świadczonych wymaga od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego. Usługi bezpłatne wymagające Rejestracji Konta opisane są w pkt IV powyżej.
 2. Usługodawca wykorzystuje system SSO (Single Sign On – system centralnego zarządzania użytkownikami), w związku z czym dokonanie Rejestracji na stronie Serwisu, powoduje automatyczne założenie Kont i możliwość zalogowania się w Aplikacji oraz w Panelu Pacjenta.
 3. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie, w Panelu Pacjenta lub w Aplikacji.
 4. Użytkownik dokonujący Rejestracji za pośrednictwem Serwisu, ma możliwość zarejestrowania się a następnie logowania za pomocą Facebooka. W takim przypadku, adres e-mail wykorzystywany do rejestracji musi być taki sam jak adres e-mail wykorzystywany do logowania się na portalu Facebook.
 5. Z zastrzeżeniem ppkt 10 poniżej, jeżeli Rejestracja zostanie dokonana w Panelu Pacjenta lub w Aplikacji, Użytkownik może zalogować się na stronie Serwisu bez konieczności ponownej Rejestracji, wykorzystując login i hasło ustanowione przy Rejestracji w Panelu Pacjenta lub Aplikacji.
 6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
 7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 8. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.
 9. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji oraz dane edytowane przez Użytkownika dobrowolnie po Rejestracji.
 10. W przypadku Rejestracji Konta na stronie Serwisu, dane rejestrowe przekazywane są automatycznie do Aplikacji oraz Panelu Pacjenta. W przypadku Rejestracji Konta w Panelu lub Aplikacji, dane rejestrowe mogą zostać automatycznie przekazane na stronę Serwisu, może więc nastąpić konieczność ponownej Rejestracji na stronie Serwisu, przy użyciu takiego samego loginu i hasła, które zostały użyte przy rejestracji w Panelu Pacjenta lub Aplikacji.

§6 LIKWIDACJA KONTA

 1. Użytkownik może w każdej chwili złożyć do Usługodawcy wniosek o usunięcie Konta, poprzez wystosowanie wniosku za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub poprzez naciśnięcie przycisku dedykowanemu zgłoszeniu usunięciu Konta.
 2. Użytkownik może cofnąć wniosek o usunięcie Konta, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia przyjęcia wniosku o usunięcie Konta. W przypadku gdy Użytkownik nie cofnie wniosku w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Usługodawca usuwa Konto.
 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Konsumentem postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może zawiesić możliwość korzystania z Konta, na czas przez siebie oznaczony lub rozwiązać umowę o świadczenie Usługi prowadzenia Konta z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. Więcej informacji dotyczących natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy zostało wskazanych w pkt XII Regulaminu.
 5. Z chwilą usunięcia Konta na wniosek lub w wyniku naruszeń, o których mowa w ppkt 3 i 4 powyżej, Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, co wiąże się z bezpowrotną utratą wszelkich danych zamieszczonych w ramach Konta na stronie Serwisu, w tym w szczególności utratą dostępu do zakupionych wcześniej Treści cyfrowych.

§7 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Serwisie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, Konta w Serwisie i zalogowania się do niego.
 4. Użytkownik może złożyć Zamówienie na Towar poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Przez Umowę sprzedaży Usługodawca zobowiązuje się przenieść na Użytkownika własność Towaru i wydać mu Towar, a Użytkownik zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Usługodawcy cenę, z zastrzeżeniem, że wydanie Towaru Użytkownikowi przez Usługodawcę nastąpi po zapłacie ceny za Towar przez Użytkownika.

§8 DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
 2. Użytkownik może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego;
  3. dostarczone do Paczkomatu.
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Towaru informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt XI ppkt 2 poniżej.
 5. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 6. W sytuacji kiedy Użytkownik nie odbierze Towaru, na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego, ma prawo domagać się od Użytkownika należytego wykonania warunków Umowy w postaci odebrania Towaru w wyznaczonym terminie. Po upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży.
 7. Jeśli Usługodawca poniósł szkodę spowodowaną nieodebraniem Towaru (np. w postaci kosztów przesyłki zwrotnej Towaru lub ponownego wysłania Towaru do Użytkownika), na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego – ma prawo żądać jej naprawienia, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności.
 8. W przypadku zwłoki z odebraniem Towaru, Usługodawca może oddać Towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Użytkownika. Usługodawca może również sprzedać Towar na rachunek Użytkownika, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Użytkownikowi dodatkowy termin do odebrania Towaru, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo z innych względów Usługodawcy groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży, Usługodawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Użytkownika.

§9 UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje informacje o Treściach cyfrowych, w szczególności w postaci Filmu video lub Filmów video dostępnych w ramach Kursu, treści dostępnych w ramach Planu premium, E-booków, Audiobooków, Autobooków oraz dostępu do Aplikacji.
 2. Informacje o Treściach cyfrowych podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Usługodawca w opisie Treści cyfrowych informuje Użytkownika o wymaganiach technicznych koniecznych do integracji Treści cyfrowych ze środowiskiem cyfrowym Konsumenta, w tym o funkcjonalności, kompatybilności i interoperacyjności Treści cyfrowej.
 4. Dostęp do Treści cyfrowych jest udostępniany Użytkownikowi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę uiszczenia zapłaty za Treść cyfrową lub w innym terminie, wskazanym w opisie Treści cyfrowej.
 5. Usługodawca może stosować mechanizmy indywidualnego dostosowania cen w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informacja dotycząca stosowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest każdorazowo podawana podczas składania Zamówienia. Usługodawca stosując te mechanizmy przestrzega obowiązujących zapisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Treści cyfrowe zgodne z Umową.
 7. Wszystkie Treści cyfrowe zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia na dostarczenie Treści cyfrowych jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, Konta w Serwisie i zalogowanie się do niego.
 9. Użytkownik może złożyć Zamówienie na dostarczenie Treści cyfrowych poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych.
 10. Przed złożeniem Zamówienia na Autobooki, Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia interaktywnej ankiety. Treść Autobooka zostanie przygotowana automatycznie w oparciu o udzielone w ankiecie odpowiedzi.
 11. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Treści cyfrowych informuje Użytkownika o czasie potrzebnym do realizacji Zamówienia i udzielenia dostępu do Treści na Koncie Użytkownika, w tym również dla Treści cyfrowych, do których dostęp wysyłany jest za pośrednictwem wiadomości elektronicznej – informuje Użytkownika o czasie potrzebnym do wysłania danych dostępowych do Treści za pośrednictwem wiadomości elektronicznej. Termin realizacji Zamówienia i udzielenia dostępu lub wysłania danych dostępowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, liczony jest w godzinach zgodnie z pkt XI ppkt 2.
 12. Jeżeli dla Treści cyfrowych objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 13. Użytkownik może korzystać z Treści cyfrowych i odtwarzać je na swoim Koncie, po zalogowaniu się do niego lub w Aplikacji, na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji. Dostęp do Treści cyfrowych znajduje się w dedykowanej zakładce. Użytkownik ma również możliwość pobrania niektórych Treści cyfrowych na swoje urządzenie. Przy każdej Treści cyfrowej, która będzie możliwa do pobrania, każdorazowo będzie znajdował się przycisk dedykowany pobraniu Treści na urządzenie.
 14. Dostęp do Treści cyfrowych w postaci E-booków oraz Audiobooków, Użytkownik otrzymuje również za pośrednictwem wiadomości elektronicznej stanowiącej potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, o której mowa w ppkt 5 powyżej.
 15. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 16. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci Audiobooków, E-booków oraz Autobooków jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą pobrania Treści cyfrowej przez Użytkownika.
 17. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w sposób ciągły w postaci pojedynczego Filmu video lub Filmów video dostępnych w ramach Kursu, zawierana jest na czas nieoznaczony, do momentu:
  1. śmierci Usługodawcy – w przypadku śmierci Usługodawcy Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych w sposób ciągły ulega natychmiastowemu rozwiązaniu;
  2. rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta poprzez złożenie wniosku o usunięcie Konta przez Użytkownika lub usunięcie Konta przez Usługodawcę, zgodnie z pkt V powyżej;
  3. braku odpowiedzi ze strony Użytkownika w zakresie dalszego korzystania z Konta, w ciągu miesiąca od zapytania wystosowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, wysyłanego do Użytkownika po upływie roku od ostatniej aktywności na Koncie;
  4. złożenia przez Usługodawcę wypowiedzenia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w sposób ciągły w terminie 2 miesięcznym ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 18. Umowa o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci dostępu do Aplikacji, zawierana jest na czas oznaczony, wybrany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia, jako okres dostępu do Aplikacji, spośród opcji dostępnych na stronie Serwisu w opisie Usługi cyfrowej.
 19. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych dostępnych w ramach Planu premium zawierana jest na czas oznaczony, wskazany w opisie Planu Premium.
 20. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Konsumentowi Aktualizacje Treści przez czas trwania Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych oraz Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych w sposób ciągły.
 21. Użytkownik zgadza się współpracować z Usługodawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.
 22. Usługodawca może dokonać Zmiany Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły z ważnych powodów, w tym w przypadku gdy jest ona niezbędna do dostosowania Treści cyfrowych w sposób ciągły:
  1. do nowego środowiska technicznego lub
  2. do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych.
 23. Informacje o Zmianie są przekazywane Konsumentowi minimum 14 dni przed wdrożeniem Zmian wraz z opisem Zmian na adres poczty elektronicznej, który Konsument wskazał podczas składania Zamówienia.
 24. W przypadku Zmian, które w sposób istotny wpłyną negatywnie na dostęp lub korzystanie z Treści cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Konsumenta o Zmianach lub dokonania Zmian.

§10 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI WYDARZENIA

 1. Usługodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizuje odpłatne Wydarzenia o tematyce związanej z prowadzoną przez siebie działalnością i charakterem Serwisu.
 2. Wydarzenie może być przeprowadzone online - za pośrednictwem bezpośredniej łączności elektronicznej (w szczególności z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych umożliwiających przeprowadzenie transmisji wideo online) lub stacjonarnie.
 3. W przypadku Wydarzenia przeprowadzanego online, Usługodawca w Serwisie wskazuje każdorazowo formy jego przeprowadzenia, w tym komunikator lub inne oprogramowanie niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu oraz inne wymogi techniczne i jego zakres. W przypadku Wydarzenia online, Usługodawca może też w szczególności, w celu jego przeprowadzenia, udostępniać Użytkownikowi dostępy lub zaproszenia zawierające linki do wspomnianego oprogramowania, w tym w ramach Konta Użytkownika lub wiadomości e-mail przesyłanych na adres Użytkownika podany w trakcie składania Zamówienia.
 4. Do Wydarzeń przeprowadzanych online zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz zapisy znajdujące się w niniejszym Regulaminie dotyczące Treści cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły.
 5. Wydarzenie może mieć charakter jednorazowy lub odbyć się w ramach więcej niż jednego Szkolenia przeprowadzonego online lub stacjonarnie. Ilość Szkoleń przeprowadzonych w ramach Wydarzenia podana jest w jego opisie.
 6. W opisie Wydarzenia wskazany jest między innymi temat, program, forma i typ Wydarzenia, czas trwania i termin lub terminy, w których przeprowadzane będzie Wydarzenie, a także typ komunikatora internetowego, za pośrednictwem którego Uczestnik może wziąć udział w Wydarzeniu online.
  Uczestnikiem Wydarzenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, posiadająca aktualną zgodę opiekuna lub przedstawiciela ustawowego na udział w Wydarzeniu (dalej jako ,,Uczestnik Wydarzenia’’).
 7. Użytkownik może dokonać zakupu Usługi Wydarzenia za pośrednictwem Strony Serwisu.
 8. Informacje o Usługach Wydarzenia podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Wydarzenia, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia na Usługę Wydarzenia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, Konta w Serwisie i zalogowanie się do niego.
 10. Użytkownik może złożyć Zamówienie na Usługę Wydarzenia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Wydarzenia będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Wydarzenia. Umowa o świadczenie Usługi Wydarzenia zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Wydarzenia, niezbędne informacje dotyczące Wydarzenia, w tym w szczególności dane dostępowe do Wydarzenia przeprowadzanego online lub adres w przypadku Wydarzenia przeprowadzonego stacjonarnie. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca przesyła w terminie wskazanym na stronie Serwisu.
 12. Wydarzenia organizowane stacjonarnie, odbywają się pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników, wskazanej w opisie danego Wydarzenia. W przypadku, gdy na dane Wydarzenie stacjonarne nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca skontaktuje się z Uczestnikami, najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Wydarzenia, w celu poinformowania o nowym terminie Wydarzenia bądź umożliwienia Uczestnikowi złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Wydarzenia, zgodnie z wyborem Uczestnika.
 13. Usługodawca może również odwołać Wydarzenie z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, czy choroby osoby prowadzącej Wydarzenie lub innych nieprzewidzianych sytuacji. W takim wypadku, Usługodawca niezwłocznie poinformuje Uczestników Wydarzenia o niemożliwości jego przeprowadzenia i maksymalnie w ciągu 10 Dni roboczych wyznaczy nowy termin Wydarzenia bądź umożliwi Uczestnikowi złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Wydarzenia, zgodnie z wyborem Uczestnika.
 14. Usługodawca może przewidzieć również emisje biletów lub innego dokumentu, którego okazanie będzie uprawniało do udziału w Wydarzeniu – w takim przypadku informacja o tym zostanie każdorazowo wskazana w Serwisie, a udział w Wydarzeniu może być uzależniony przez Usługodawcę lub podmiot trzeci organizujący Wydarzenie od okazania tego dokumentu.
 15. Uczestnik Wydarzenia stacjonarnego w czasie jego przeprowadzania kieruje się wskazówkami oraz zaleceniami prowadzącego Wydarzenie, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uczestnik Wydarzenia nie stosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim może zostać poproszony o ich opuszczenie.
 16. W ciągu 3 Dni roboczych od dnia, w którym odbyło się Wydarzenie online lub ostatnie ze Szkoleń przewidzianych w ramach całego Wydarzenia online, Uczestnik za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, otrzymuje certyfikat, w formie pdf., potwierdzający ukończenie Szkolenia lub Szkoleń przeprowadzonych w ramach Wydarzenia, wydawany przez Usługodawcę. W przypadku Wydarzenia organizowanego w trybie stacjonarnym, Uczestnik otrzymuje certyfikat w formie fizycznej, w trakcie Szkolenia lub tuż po jego zakończeniu.
 17. Szkolenie lub Szkolenia przeprowadzane w ramach Wydarzenia są rejestrowane. Po przeprowadzeniu Wydarzenia, Uczestnik na swoim Koncie otrzymuje dostęp do materiałów związanych z Wydarzeniem oraz do Filmu lub Filmów video, na których prezentowany jest przebieg Wydarzenia. Usługodawca udostępnia również materiały związane z tematyką Wydarzenia. Dostęp do Filmu lub Filmów video oraz materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim udzielany jest na czas nieoznaczony, do momentu rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta.

§11 CENY TOWARÓW, TREŚCI CYFROWYCH ORAZ USŁUGI WYDARZENIA

 1. Ceny Towarów, Treści cyfrowych oraz Usługi Wydarzenia, podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty, jeśli powinny zostać wliczone w cenę zgodnie z obowiązującym prawem. Obowiązek zapłaty podatku VAT lub innych opłat może ciążyć na Użytkowniku, jeśli wynika to z przepisów obowiązującego prawa.
 2. Klient może dokonać zapłaty za pośrednictwem:
  1. płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikami przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia;
  2. karty kredytowej (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 3. Formy płatności, o których mowa powyżej, obsługiwane są przez podmioty wskazane na stronie Serwisu. Płatność odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach poszczególnych podmiotów obsługujących płatności.
 4. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 5. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu.

§12 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Usługodawcy z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadkach:
  1. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na następujący adres: IMKER Krzysztof Bartnik, ul. Batalionów Chłopskich 3 D, 22-470 Zwierzyniec, tel: +48 796 122 070.
 8. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.
 11. Usługodawca, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem:
  1. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych przez Usługodawcę;
  3. gdy zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.
 12. Konsument ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 13. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej Treści cyfrowej lub udostępniania ich osobom trzecim.
 14. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 15. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 16. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§13 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca w ramach zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych oraz Umowy o świadczenie Usługi Wydarzenia, udziela Użytkownikowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z Treści cyfrowych oraz materiałów udostępnionych na Koncie Użytkownika po przeprowadzeniu Wydarzenia (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) na polach eksploatacji przez okres trwania Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta, (dalej zwanej: „Licencją”). Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzania do pamięci komputera Użytkownika, jeżeli Serwis przewiduje taką funkcjonalność;
  2. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na własne, prywatne potrzeby Użytkownika.
 2. Biorąc pod uwagę ppkt 1 poniżej, Użytkownikowi zabrania się m.in.: kopiowania, powielania, rozpowszechniania w całości lub w części, upubliczniania, wprowadzania do obrotu, wykorzystywania w celach marketingowych i promocyjnych Przedmiotu Licencji oraz wszelkich innych czynności wykraczających poza pola eksploatacji, określone w ppkt 1 powyżej.
 3. Usługodawca oświadcza, że posiada prawo do wszystkich Przedmiotów Licencji, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

§14 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena lub recenzja zakupionego produktu/usługi w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania. Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław. TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie. Formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dotyczącego na temat Sklepu Internetowego lub zakupionego produktu/usługi.
 3. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.
 4. Opinia dotycząca produktu/usługi może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 5. Opinia dotycząca firmy Sprzedawcy może być wystawiona również przez osoby, które nie dokonały zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, a korzystają z wiedzy udostępnionej w social mediach Sprzedawcy lub planują zostać Klientami.
 6. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 7. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Opinie nie mogą być wystawiane celem naruszenia dobrego imienia Sprzedawcy.
 8. Opinie wystawione z naruszeniem punktu 7 niniejszego paragrafu mogą zostać usunięte przez obsługę TrustMate SA na wniosek Sprzedawcy.
 9. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 10. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§15 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.
 2. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
 3. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Ajwendieta Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka, ul. Łowicka 1, 45 - 324 Opole, na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pod numerem telefonu: +48 796 122 070.
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na następujący adres: IMKER Krzysztof Bartnik, ul. Batalionów Chłopskich 3 D, 22-470 Zwierzyniec, tel: +48 796 122 070.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Usługodawcę.

§16 REKLAMACJE W ZAKRESIE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Treść cyfrową zgodną z Umową.
 2. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Treści cyfrowej z umową na zasadach określonych w art. 43i - 43l Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
 3. Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych należy przesłać na adres e-mail: [email protected].
 4. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, Klient ma obowiązek współpracy z Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

§17 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Ajwendieta Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka, ul. Łowicka 1, 45 - 324 Opole, na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pod numerem telefonu: +48 796 122 070.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, jeżeli jest to możliwe dołączając wyraźne obrazy print screen z ekranu lub zdjęcia obrazujące zaistniały problem, natomiast w przypadku Użytkowników posiadających Konto dodatkowo wskazanie loginu do swojego Konta.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

Załącznik 1: Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży - www.ajwendieta.pl

Załącznik 2: Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług - www.ajwendieta.pl

Załącznik 3: Formularz reklamacji usługi - www.ajwendieta.pl

§18 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.

§19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.