fbpx
logo
Szukaj
open close

KLAUZULA INFORMACYJNA YOUTUBE

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Iwona Wierzbicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ajwendieta Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Łowicka 1, 45 - 324 Opole, NIP 9910011175, REGON 531552257
W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą:

 • poczty tradycyjnej: ul. Łowicka 1, 45 – 324 Opole,
 • poczty elektronicznej: [email protected],
 • telefonu: +48 796 122 070.

2. Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które Pani/Pan opublikowała/opublikował w swoim koncie w serwisie YouTube, przede wszystkim nick i wizerunek)
 • dane osobowe opublikowane przez Panią/Pana w komentarzach na naszym kanale w serwisie YouTube.

3. Źródło pochodzenia danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z serwisu YouTube, którego Administratorem jest Google Ireland Ltd.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania
prowadzenie firmowego konta na YouTube nick, wizerunek, inne dane osobowe, które Pani/Pan udostępnia w komentarzach Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu firmowego konta dotyczącego działalności gospodarczej Administratora
zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Administratorem w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej nick, wizerunek, adres e-mail Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej
marketing bezpośredni towarów i usług własnych nick, wizerunek, inne dane osobowe, które Pani/Pan udostępnia w komentarzach Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim towarów i usług własnych
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

5. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 • w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe).

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi analityczne i marketingowe, serwisy społecznościowe.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem.
W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator poinformuje Panią/Pana w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji.

9. przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

W celu prowadzenia kanału na YouTube, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google.
Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
*Pamiętaj, że Tarcza Prywatności nie jest już prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, a programem, który wyznacza pewne standardy ochrony danych osobowych dla podmiotów mających swoje serwery w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest formą certyfikacji, podmioty wpisane do Tarczy Prywatności, spełniają pewne standardy ochrony danych osobowych.

10. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233